My God, my dog

I still forget sometimes.

Advertisements